Inflatiecorrectie, wat is het en wat merk je ervan?

Het leven wordt steeds duurder, dat merken we allemaal dagelijks.

Om een steeds hoger prijspeil bij te benen, bestaat er inflatiecorrectie. In dit artikel lees je wat inflatiecorrectie precies is en wat “de gemiddelde Nederlander” er in de praktijk van merkt.

Wat is inflatiecorrectie?

Om te beginnen een definitie van het begrip inflatiecorrectie.

Inflatiecorrectie is een in de wet of in een overeenkomst vastgelegde aanpassing van prijzen die periodiek plaatsvindt (vaak jaarlijks). Het doel van inflatiecorrectie is om de stijging van kosten door inflatie te compenseren. Inflatiecorrectie kan worden toegepast op uitgaven (zoals je maandelijkse huur of telefoonabonnement) of inkomsten (zoals je salaris, alimentatie of AOW uitkering).

Dit is bijvoorbeeld wat telecomprovider T-Mobile erover zegt: “Prijsinflatie heeft effect op onze kosten. Daarom verhogen wij elk jaar de vaste maandkosten van de meeste abonnementen. Hiervoor gebruiken wij het inflatiepercentage dat is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) monitort de inflatie in Nederland aan de hand van de Consumenten Prijsindex (CPI), een mandje goederen en diensten waarvan ze de prijsontwikkeling volgen. Iedere maand publiceren ze dit CPI inflatiecijfer. Het gemiddelde CPI inflatiecijfer in 2021 berekend over alle maanden was 2.7%, ook al was de stijgende inflatie in december al 5.7%.

Het door het CBS berekende gemiddelde CPI percentage van 2.7% is de maximale inflatiecorrectie die door commerciële bedrijven toegepast mag worden in 2022.

Inflatiecorrectie is overigens niet verplicht, tenzij het is vastgelegd in de wet (bijvoorbeeld voor de AOW) of in een commerciële overeenkomst die je hebt afgesloten (zoals bijvoorbeeld een abonnement of huurcontract).

Inflatiecorrectie salaris 2022

Inflatie zorgt voor een vermindering van koopkracht, vooral omdat inkomsten vaak niet in hetzelfde tempo meestijgen met uitgaven. Inflatiecorrectie kan een compenserend effect hebben, maar is voor werkgevers niet verplicht behalve als dat expliciet in de CAO of het arbeidscontract is vastgelegd.

Wat veel mensen zich niet realiseren is dat een loonsverhoging met minder dan de inflatie eigenlijk geen verhoging is. Je krijgt in absolute zin méér Euro’s gestort, maar de koopkracht ervan is afgenomen. Pas zodra je loonsverhoging procentueel groter is dan de inflatie ga je er daadwerkelijk op vooruit.

In onderstaande tabel afkomstig van CAO-kijker zie je de gemiddelde contractloonstijging uiteengezet per sector. Hieruit blijkt dat de lonen tussen de 2% en 3.25% worden verhoogd dit jaar.

Nogmaals, de gemiddelde inflatie zoals berekend door het Centraal Bureau Statistiek in 2021 was 2.7%. De loonsverhogingen om te compenseren voor inflatie halen dus niet in iedere sector het gemiddelde.

gemiddelde cao loonstijging per sector

Wanneer je als ZZP’er werkt, kun je ook inflatiecorrectie toepassen wanneer je dit hebt opgenomen in het contract met je opdrachtgever. ZZP’ers kunnen ook hun uurtarief verhogen voor nieuwe klanten die ze binnenhalen. In de praktijk zie je dat de meeste ZZP’ers periodiek hun uurtarief verhogen. Het CBS inflatiepercentage kan hierbij als handvat dienen om de verhoging te onderbouwen.

Inflatiecorrectie alimentatie 2022

Jaarlijks op 1 januari worden de wettelijk vastgestelde bedragen voor kinder- en partneralimentatie aangepast. De inflatiecorrectie alimentatie 2022 is vastgesteld op 1.9%.

De overheid noemt dit overigens geen inflatiecorrectie maar “indexering”. Het is ook net iets anders. De indexering van alimentatie is namelijk niet rechtstreeks gekoppeld aan de CPI inflatie, maar aan een gemiddelde stijging van lonen in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent hoeveel de lonen gemiddeld gestegen of gedaald zijn en kijkt hierbij naar de ontwikkeling van de lonen in het bedrijfsleven, bij de overheid en in andere sectoren.

Het percentage van 1.9% waarmee de overheid de alimentatie indexeert in 2022 is lager dan de CPI inflatie van 2.7%, waardoor ontvangers van alimentatie er in reeële koopkracht op achteruit gaan.

Inflatiecorrectie minimumloon 2022

In de wet is het minimumloon en minimumvakantiebijslag vastgelegd. Deze wet bepaalt hoeveel een werknemer van 21 jaar minimaal betaald moet krijgen voor zijn of haar werkzaamheden. Voor jongere werknemers geldt een leeftijdsafhankelijk percentage hiervan als jeugdminimumloon.

Ieder half jaar wordt het wettelijke minimumloon, net als de alimentatie, aangepast aan de gemiddelde stijging van de salarissen. De inflatiecorrectie van het minimumloon is daarmee ook indirect.

Inflatiecorrectie huur 2022

Wanneer je een huurwoning hebt, staat er in je huurcontract vaak een “indexeringsclausule”. Daarin is vastgelegd hoeveel de huur ieder jaar verhoogd zal worden op basis van het inflatiepercentage. Soms is dit een vast percentage en soms is het variabel en afhankelijk van het inflatiecijfer van het CBS.

Voor sociale huurwoningen is de maximale huurverhoging (die niet afhankelijk is van het inkomen) in 2022 vastgesteld op 2,3%. Voor vrije sector woningen geldt een maximale huurverhoging die voor 2022 is vastgesteld op 3,3%.

Het percentage waarmee de huur maximaal verhoogd mag worden voor sociale huurwoningen valt wel binnen de gemiddelde inflatie van 2.7% in 2021, dat geldt niet voor de vrije sector.

Inflatiecorrectie AOW 2022

De AOW wordt berekend als percentage van het eerder genoemde minimumloon en daarmee heeft een wijziging van dit minimumloon dus ook gevolgen voor de hoogte van de AOW-uitkering.

Als het minimumloon stijgt, krijg je meer AOW. Net als het minimumloon wordt ook de AOW halfjaarlijks herzien op 1 januari en op 1 juli.

Inflatiecorrectie pensioen 2022

Waar de AOW ieder halfjaar meebeweegt met de ontwikkeling van de inflatie geldt dit niet altijd voor de werknemerspensioenen. Voor veel gepensioneerden is AOW niet de enige bron van inkomsten en daardoor voelen gepensioneerden het in hun koopkracht als het overige pensioen niet stijgt.

Beleggingen van pensioenfondsen leveren, zeker sinds de financiële crisis in 2008, niet de benodigde winsten op. Daarnaast worden we tegenwoordig gemiddeld ouder (vergrijzing) en groeit dus het aantal gepensioneerden in verhouding tot het aantal werkenden.

Omdat pensioenfondsen door deze ontwikkelingen krap bij kas zitten, passen de meeste fondsen al geruime tijd geen jaarlijkse verhoging meer toe om te corrigeren voor inflatie.

Inflatiecorrectie belastingen 2022

Zowel de landelijke als gemeentelijke belastingen worden jaarlijks aangepast op basis van de ontwikkeling van de inflatie. Hiervoor is het CBS inflatiecijfer leidend.

Voorbeelden van belastingen en heffingen die stijgen door inflatiecorrectie zijn:

  • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Waterschapsheffing
  • Afvalstoffenheffing

Zoals je in dit artikel hebt kunnen lezen is er inflatiecorrectie om jaarlijks de hoogte van verschillende prijzen aan te passen om te compenseren voor de inflatie. Voor sommige aanpassingen wordt direct gebruik gemaakt van het CBS inflatiecijfer. Voor andere aanpassingen is dit indirect het geval omdat er wordt gerekend met de gemiddelde ontwikkeling van de lonen (die o.a. gekoppeld is aan inflatie).